Privatumo politika

Ši Privatumo politika aprašo kaip ir kodėl UAB Gooliver (vykdanti veiklą kaip Sofainsider) (Sofainsider, Įmonė, mes) tvarko jūsų Asmens duomenis, kai naudojatės mūsų Paslaugomis, kai jūs:

 • Lankotės Svetainėje adresu https://sofainsider.com
 • Susikuriate Paskyrą Svetainėje
 • Naudojate bet kurią iš Svetainėje teikiamų Paslaugų 
 • Bendraujate su mumis kitais susijusiais būdais, įskaitant bet kokius pardavimų, rinkodaros, komunikacijos ar kitus įvykius

Ši Privatumo politika padės jums suprasti jūsų privatumo teises ir pasirinkimus, todėl rekomenduojame susipažinti su šiuo dokumentu. Jei nesutinkate su šia Politika ir mūsų taikoma praktika, nesilankykite Svetainėje ir nesinaudokite mūsų Paslaugomis.

1. Sąvokos

Šioje Privatumo politikoje apibrėžiamos šios sąvokos:

Asmens duomenys arba Duomenys, tai bet kokia informacija apie Duomenų subjektą, kurio tapatybė buvo nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti.

Asmuo, tai Duomenų subjektas, kuris atstovauja save ir lankosi Svetainėje arba susikuria Paskyrą turėdamas tikslą naudotis Paslaugomis.

Duomenų subjektas, tai fizinis asmuo, kuris pateikia savo Asmens duomenis lankydamasis Svetainėje arba naudodamasis Duomenų valdytojo teikiamomis Paslaugomis.

Duomenų tvarkymas, tai bet kokia operacija ar operacijų rinkinys, kuris atliekamas su Asmens duomenimis arba Asmens duomenų rinkiniais, automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis, pavyzdžiui, renkant, įrašant, organizuojant, sisteminant, saugant ir pan.

Duomenų valdytojas, arba Įmonė, arba mes, tai UAB Gooliver, uždaroji akcinė bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 305426380, buveinės adresas Lvivo g. 25-702, LT-09320 Vilnius, Lietuva, vykdanti veiklą kaip Sofainsider.

ES/ EEE reiškia Europos Sąjunga ir Europos Ekonominė erdvė.

Gavėjas, tai fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija ar kita įstaiga, kuriai Duomenų valdytojas turi teisę atskleisti Asmens duomenis (žr. gavėjų kategorijas 4 ir 5 skyriuose).

Juridinio asmens atstovas, tai Duomenų subjektas, kuris atstovauja juridiniam asmeniui ir sukuria Paskyrą turėdamas tikslą naudotis Paslaugomis.

Paskyra, tai Svetainėje sukurta skaitmeninė paskyra.

Paslaugos reiškia Duomenų subjekto sąveiką su Duomenų valdytoju, kai Duomenų subjektas lankosi Svetainėje, naudojasi bet kuria iš Svetainės teikiamų Paslaugų arba kitais susijusiais būdais bendrauja su Duomenų valdytoju, įskaitant pardavimų, rinkodaros, komunikacijos ar kitus įvykius.

Taisyklės ir Sąlygos, tai Svetainėje teikiamų Paslaugų naudojimo sąlygos.

Privatumo politika, tai ši Privatumo politika, kuri nustato pagrindines Duomenų valdytojo teises ir pareigas, susijusias su Duomenų subjektų Asmens duomenų rinkimu, tvarkymu ir saugojimu, Duomenų valdytojui teikiant Paslaugas.

Reglamentas, arba Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, arba BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

Svetainė reiškia tinklapį, kurį galima pasiekti adresu https://sofainsider.com.

2. Koks mūsų teisinis pagrindas naudoti jūsų Asmens duomenis?

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi laikantis BDAR, kitų galiojančių teisės aktų, kurie taikomi Duomenų valdytojui bei šios Privatumo politikos.

Vadovaudamiesi BDAR, jūsų Asmens duomenis galime tvarkyti tik tada, kai manome, kad tai būtina ir turime tam pagrįstą pagrindą. Tvarkant jūsų Asmens duomenis, galime remtis vienu iš šių teisinių pagrindų:

 1. Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas)
  Kai davėte mums leidimą (t.y. sutikimą) naudoti Jūsų Asmens duomenis konkrečiam tikslui. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti.
 2. Sutarties įvykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas)
  Tam tikri Asmens duomenys yra būtini, kad galėtume įvykdyti sutartinius įsipareigojimus jums, įskaitant mūsų Paslaugų teikimą.
 3. Teisiniai įsipareigojimai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas)
  Kai manome, kad tai būtina mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymui, pvz., bendradarbiauti su teisėsaugos ar reguliuojančia institucija, įgyvendinti ar ginti savo teisines teises arba atskleisti jūsų informaciją kaip įrodymus bylose, kuriose dalyvaujame.
 4. Teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas)
  Kai manome, kad pagrįstai būtina pasiekti mūsų teisėtus interesus ir tie interesai nenusveria jūsų interesų ir pagrindinių teisių bei laisvių.

3. Kaip mes renkame jūsų Asmens duomenis?

Mes renkame jūsų Asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums, kai:

 • Lankotės Svetainėje
 • Užsiregistruojate ir susikuriate Paskyrą Svetainėje
 • Bet kuriuo metu prisijungiate prie savo Paskyros Svetainėje
 • Užpildote savo profilio informaciją
 • Naudojatės Paslaugomis norėdami kurti klausimynus, sumokėti už Paslaugas ar atlikti rezultatų analizę
 • Naudojatės Paslaugomis norėdami gauti pakvietimus į apklausas, atsakyti į apklausas, užsidirbti taškų ar teikdami prašymą išsikeisti taškus
 • Bendraujate su mumis el. paštu, telefonu ar socialiniuose tinkluose

4. Kokius Asmens duomenis renkame ir kokiais tikslais juos naudojame?

Toliau pateiktoje lentelėje paaiškinami būdai, kuriais tvarkome jūsų Asmens duomenis, ir atitinkamas tokių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas.

Duomenų tvarkymo tikslas Duomenų subjektų kategorijos Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Gavėjai

Teikti Paslaugas

Asmenys
 • Identifikavimo duomenys, įskaitant jūsų vardą, pavardę, vartotojo vardą, el. pašto adresą, slaptažodį, prisijungimo prie socialinių tinklų duomenis
 • Kontaktiniai duomenys, įskaitant jūsų el. pašto adresą, telefono numerį, adresą
 • Duomenys apie dalyvavimą apklausose, įskaitant informaciją apie gautą kvietimą dalyvauti (data, kvietimo ID, dalyvavimo būsena, uždirbti taškai, taškų likutis, klausimyno užpildymo laikas)
 • Atsakymų duomenys, įskaitant atsitiktinai sukurtą vartotojo ID, jūsų anoniminius atsakymus
 • Profilio duomenys, įskaitant jūsų bendrą demografinę informaciją, informaciją apie jūsų išsilavinimą, profesiją, buitį, pomėgius, kelionių įpročius, apsipirkimo įpročius, technologijų naudojimą, požiūrį į aplinką ir įpročius, ekonomiką (nurodyti duomenys nėra privalomi ir sutartis galios nepaisant duomenų pateikimo fakto)
 • Taškų keitimo duomenys, įskaitant prašymo iškeisti taškus datą, keitimo datą, tipą, iškeistų taškų skaičių, taškų likutį
 • Mokėjimo sąskaitos duomenys (taškų keitimui), įskaitant banko pavadinimą, IBAN, gavėjo pavadinimą, mokėjimo datą, mokėjimo būseną, mokėjimo pavedimo nurodymą
 • Duomenys apie jūsų sutikimą su Taisyklėmis ir Sąlygomis

Sutarties įvykdymas

Teisiniai įsipareigojimai mokesčių tikslais

Buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjai (Taškų keitimo duomenys, Mokėjimo sąskaitos duomenys, Užsakymo duomenys)

Mokėjimo paslaugų teikėjai (Užsakymo duomenys)

Juridinių asmenų atstovai (Profilio duomenys ir Atsakymų duomenys)

Teikti Paslaugas

Juridinių asmenų atstovai
 • Identifikavimo duomenys, įskaitant jūsų vardą, pavardę, vartotojo vardą, el. pašto adresą, slaptažodį, prisijungimo prie socialinių tinklų duomenis
 • Kontaktiniai duomenys, įskaitant jūsų el. pašto adresą, telefono numerį, adresą
 • Užsakymo duomenys, įskaitant užsakymo ID, būseną, datą, bendrą sumą ir valiutą, mokėjimo tipą ir datą, mokėjimo duomenis (Užsakymo apmokėjimui atlikti, jūsų bus paprašyta pateikti kredito kortelės/ banko sąskaitos duomenis, kurių mes nepasiekiame ir nesaugome jokiame mokėjimo etape. Duomenys bus apdoroti ir automatiškai šifruota forma pateikti mokėjimo paslaugų teikėjui)
 • Duomenys apie jūsų sutikimą su Taisyklėmis ir Sąlygomis

Sutarties įvykdymas

Teisiniai įsipareigojimai mokesčių tikslais

Buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjai (Taškų keitimo duomenys, Mokėjimo sąskaitos duomenys, Užsakymo duomenys)

Mokėjimo paslaugų teikėjai (Užsakymo duomenys)

Juridinių asmenų atstovai (Profilio duomenys ir Atsakymų duomenys)

Nustatyti tinkamą juridinio asmens atstovavimą
Juridinių asmenų atstovai
 • Identifikavimo duomenys, įskaitant jūsų vardą, pavardę, vartotojo vardą, el. pašto adresą, prisijungimo prie socialinių tinklų duomenis
 • Kontaktiniai duomenys, įskaitant jūsų el. pašto adresą, telefono numerį
 • Duomenys apie jūsų sutikimą su Taisyklėmis ir Sąlygomis
Teisėtas interesas nustatyti tinkamą juridinio asmens atstovavimą
 
Siųsti pranešimus Duomenų subjektams

Asmenys


Juridinių asmenų atstovai

 • Identifikavimo duomenys, įskaitant jūsų vardą, pavardę, vartotojo vardą
 • Kontaktiniai duomenys, įskaitant jūsų el. pašto adresą
 • Pranešimo duomenys, įskaitant pranešimo datą, pranešime esančius duomenis, pranešimo būseną
 • Duomenys apie jūsų sutikimą su Taisyklėmis ir Sąlygomis
Sutarties įvykdymas
 
Atsakyti į Duomenų subjekto užklausas

Asmenys

Juridinių asmenų atstovai

 • Identifikavimo duomenys, įskaitant jūsų vardą
 • Kontaktiniai duomenys, įskaitant jūsų el. pašto adresą
 • Užklausos duomenys, įskaitant užklausos datą, užklausos tekstą, kitą pateiktą informaciją
Teisėtas interesas pasiūlyti efektyvius komunikacijos kanalus savo klientams ir visuomenei
 
Vykdyti tiesioginės rinkodaros veiklą

Asmenys


Juridinių asmenų atstovai

 • Identifikavimo duomenys, įskaitant jūsų vardą, pavardę
 • Kontaktiniai duomenys, įskaitant jūsų el. pašto adresą, telefono numerį
 • Duomenys apie jūsų sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą ir sutikimo data
 • Rinkodaros duomenys, įskaitant rinkodaros medžiagos išsiuntimo datą, rinkodaros medžiagos turinį
Jūsų sutikimas
Komunikacijos ir el. pašto paslaugų teikėjai
Atlikti klientų segmentavimą tiesioginės rinkodaros tikslais

Asmenys


Juridinių asmenų atstovai

 • Identifikavimo duomenys, įskaitant jūsų vardą, pavardę
 • Kontaktiniai duomenys, įskaitant jūsų el. pašto adresą, telefono numerį
 • Duomenys apie jūsų sutikimą atlikti klientų segmentavimą tiesioginės rinkodaros tikslais
 • Duomenys apie naudojimąsi Paslaugomis ir įrenginio duomenys, įskaitant paskyros sukūrimo datą, prisijungimo informaciją, Paslaugų naudojimo informaciją
Jūsų sutikimas
Komunikacijos ir el. pašto paslaugų teikėjai
Suprasti, kaip naudojamos mūsų Paslaugos ir pagerinti jas bei vartotojo patirtį naudojantis jomis

Asmenys


Juridinių asmenų atstovai

 • Analitiniai duomenys, įskaitant sutikimo naudoti slapukus datą, slapukų sutikimo ID, naudojamus slapukus, analitinę informaciją apie jūsų naudojimąsi mūsų Svetaine
 • Duomenys apie naudojimąsi Paslaugomis ir įrenginio duomenys, įskaitant paskyros sukūrimo datą, prisijungimo informaciją, Paslaugų naudojimo informaciją
 • Duomenys apie jūsų sutikimą su Taisyklėmis ir Sąlygomis
Teisėtas interesas analizuoti ir suprasti, kaip naudojamos mūsų paslaugos, kad galėtume jas tobulinti, įtraukti ir išlaikyti naudotojus

Analitikos paslaugų teikėjai

SaaS ir kiti IT paslaugų teikėjai

Pareikšti, vykdyti, ginti, priskirti arba parduoti teisminius ieškinius, taip pat saugoti informaciją šiam tikslui
Asmenys
 • Bet kokie duomenys, surinkti vykdant sutartį, įskaitant identifikavimo duomenis, kontaktinius duomenis, duomenis apie dalyvavimą apklausose, atsakymų duomenis, profilio duomenis, taškų keitimo duomenis, mokėjimo sąskaitos duomenis (taškų keitimui), pranešimų duomenis, užklausų duomenis, rinkodaros duomenis, duomenis apie naudojimąsi Paslaugomis ir įrenginio duomenis, analitinius duomenis
 • Duomenys apie Jūsų sutikimą su Taisyklėmis ir Sąlygomis, gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą, atlikti klientų segmentavimą tiesioginės rinkodaros tikslais
Teisėtas interesas
pareikšti, vykdyti, ginti, priskirti arba parduoti teisminius ieškinius, taip pat saugoti informaciją šiam tikslui
Teisinių paslaugų teikėjai
Pareikšti, vykdyti, ginti, priskirti arba parduoti teisminius ieškinius, taip pat saugoti informaciją šiam tikslui
Juridinių asmenų atstovai
 • Bet kokie duomenys, surinkti vykdant sutartį, įskaitant identifikavimo duomenis, kontaktinius duomenis, užsakymo duomenis, pranešimų duomenis, užklausų duomenis, rinkodaros duomenis, duomenis apie naudojimąsi Paslaugomis ir įrenginio duomenis, analitinius duomenis
 • Duomenys apie Jūsų sutikimą su Taisyklėmis ir Sąlygomis, gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą, atlikti klientų segmentavimą tiesioginės rinkodaros tikslais
Teisėtas interesas
pareikšti, vykdyti, ginti, priskirti arba parduoti teisminius ieškinius, taip pat saugoti informaciją šiam tikslui
Teisinių paslaugų teikėjai
Suskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti (jei taikoma) gyventojų pajamų mokestį bei teikti jūsų informaciją deklaravimo tikslais
Asmenys
 • Duomenys apie nuolatinius Lietuvos gyventojus, įskaitant jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, iš Įmonės gautų pajamų sumą, išskaičiuotą ir sumokėtą gyventojų pajamų mokesčio sumą
 • Duomenys apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus, įskaitant jūsų vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą (neprivaloma), adresą užsienio valstybėje, iš Įmonės gautų pajamų sumą, išskaičiuotą ir sumokėtą gyventojų pajamų mokesčio sumą
Teisiniai įsipareigojimai mokesčių tikslais

Buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

5. Kada ir su kuo dalinamės jūsų Asmens duomenis?

Juridinio asmens atstovas

Mes renkame, tvarkome ir analizuojame Duomenų subjekto Asmens duomenis Paslaugų teikimo tikslais. Kai Juridinio asmens atstovas užsako mūsų Paslaugas, šie duomenys bus pateikti Juridinio asmens atstovui anonimine ir apibendrinta forma (diagramose, duomenų lentelėse, mūsų įžvalgose) tolesnei analizei. Jokie tiesiogiai identifikuojami Asmens duomenys (pvz., identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys) nebus teikiami Juridinio asmens atstovui.

Paslaugų teikėjai

Jūsų Asmens duomenimis galime dalintis su šiais mums paslaugas teikiančiais paslaugų teikėjais: 

Tiekėjo tipas Kodėl mes dalinamės jūsų Asmens duomenimis

SaaS ir kiti IT paslaugų tiekėjai

Padėti mums teikti Paslaugas jums, įskaitant Svetainės palaikymą ir prieglobą, Paslaugų ir Svetainės prieinamumo užtikrinimą, duomenų prieglobą ir apdorojimą

Mokėjimo paslaugų tiekėjai

Padėti mums teikti Paslaugas jums, įskaitant užsakymų ir mokėjimų apdorojimą

Analitikos paslaugų tiekėjai

Padėti mums tobulinti Paslaugas remiantis analitine informacija

Apskaitos paslaugų tiekėjai

Padėti mums teikti Paslaugas jums, įskaitant apskaitos ir mokesčių įsipareigojimų vykdymą

Teisinių paslaugų tiekėjai

Padėti mums apsaugoti mūsų teisinius interesus

Komunikacijos ir el.pašto paslaugų tiekėjai

Padėti mums išsiųsti komunikacijos pranešimus jums

Dėl teisinių priežasčių

Mes taip pat galime dalintis jūsų Asmens duomenimis su finansų institucijomis, valdžios institucijomis, teisėsaugos institucijomis, mokesčių institucijomis ir kitomis trečiųjų šalių organizacijomis, kad būtų laikomasi įstatymų ir reglamentų, susijusių su kriminaliniais tyrimais ar teisiniais ieškiniais, arba kad būtų įgyvendintos mūsų teisės.

Kai prašote, kad mes pasidalintume jūsų Asmens duomenimis

Galime pasidalinti prašoma informacija, kai jūs pateikiate prašymą pasidalinti jūsų Asmens duomenimis su trečiąja šalimi, jei įgaliojate trečiąją šalį veikti jūsų vardu. Mes turime teisę paprašyti jūsų pateikti įrodymą, kad trečioji šalis yra tinkamai įgaliota veikti jūsų vardu.

6. Ar dalinamės informacija tarptautiniu mastu?

Asmens duomenys gali būti perduodami už ES/ EEE ribų, jei yra teisinis pagrindas ir viena iš šių sąlygų:

 • ES/ EEE nepriklausančioje šalyje, kurioje yra Gavėjas, taikomas tinkamas duomenų apsaugos lygis, kaip nusprendė ES Komisija.
 • Duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas numatė tinkamas apsaugos priemones, pavyzdžiui, sudaroma sutartis, kurioje yra ES standartinių sutarčių sąlygos ar kitos įgaliotos sutarties sąlygos, taikomi patvirtinti elgesio kodeksai ar sertifikavimo mechanizmai.
 • Konkrečioms situacijoms taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos, pavyzdžiui, aiškus Duomenų subjekto sutikimas, sutarties su Duomenų subjektu vykdymas, Duomenų subjekto interesais sudarytos sutarties sudarymas ar vykdymas, teisinių reikalavimų pareiškimas, įgyvendinimas ar gynimas, svarbios priežastys viešajam interesui.

7. Kaip naudojame Jūsų Asmens duomenis rinkodaros tikslais?

Kai prisiregistruojate naudotis mūsų Paslaugomis, mes jūsų paklausime, ar norite, kad susisiektume su jumis el. paštu ir pateiktume informaciją apie mūsų Paslaugas ir reklaminius pasiūlymus. Prieš dalindamiesi tokia informacija, paprašysime jūsų sutikimo.

Tokiu atveju naudojame jūsų Asmens duomenis, kad jums pasiūlytume labiau suasmenintą ir aktualią rinkodaros medžiagą apie mūsų Paslaugas. Tai reiškia, kad analizuojame duomenis apie jūsų naudojimąsi mūsų Paslaugomis. Mūsų teisinis pagrindas tvarkyti šiuos jūsų Duomenis yra jūsų sutikimas. 

Jūs visada galite atsisakyti savo sutikimo. Tai galite padaryti paspaudę prenumeratos atsisakymo nuorodą bet kuriame jums atsiųstame rinkodaros pranešime.

8. Kaip tvarkome jūsų socialinių tinklų paskyros prisijungimo duomenis?

Mūsų paslaugos suteikia jums galimybę prie Svetainės registruotis ir prisijungti naudojant trečiosios šalies valdomų socialinių tinklų platformų paskyros duomenis, konkrečiai jūsų Google arba Facebook paskyros prisijungimus. Kai pasirinksite galimybę registruotis ir jungtis per socialinių tinklų platformos paskyrą, jūsų socialinio tinklo paskyros teikėjas mums pateiks tam tikrą jūsų profilio informaciją. Teikiama profilio informacija gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos socialinio tinklo platformos, bet dažniausiai tokie duomenys apima jūsų vardą, pavardę ir el. pašto adresą, taip pat kitą informaciją, kurią pasirenkate viešinti socialinių tinklų platformoje.Gautus duomenis naudosime tik tais tikslais, kurie aprašyti šioje Privatumo politikoje arba kurie yra kitaip jums aiškiai nurodyti naudojantis atitinkamomis Paslaugomis. Atkreipkite dėmesį, kad mes nekontroliuojame ir nesame atsakingi kaip jūsų Asmens duomenis naudoja socialinių tinklų platformų valdytojai. Rekomenduojame peržiūrėti jų privatumo politiką, kad suprastumėte, kaip jie renka, naudoja ir bendrina jūsų Asmens duomenis ir kaip galite nustatyti privatumo nuostatas jų svetainėse ir programose.

9. Kiek laiko saugome Jūsų Asmens duomenis?

Mes saugome jūsų Asmens duomenis, nurodytus 4 skyriuje, kad galėtume teikti jums Paslaugas remiantis mūsų sutartiniais įsipareigojimais, jūsų sutikimu, laikantis galiojančių teisės aktų, siekiant apsaugoti savo verslo ir teisinius interesus bei vykdyti vidaus įrašų  tvarkymo tikslus.

Duomenų tvarkymo tikslas Saugojimo laikotarpis
Teikti Paslaugas
Visą sutarties galiojimo laikotarpį ir 10 metų po sutarties nutraukimo
Nustatyti tinkamą juridinio asmens atstovavimą
Visą sutarties galiojimo laikotarpį ir 10 metų po sutarties nutraukimo
Siųsti pranešimus Duomenų subjektams
Visą sutarties galiojimo laikotarpį ir 10 metų po sutarties nutraukimo
Atsakyti į Duomenų subjekto užklausas
3 metus nuo atsakymo į užklausą pateikimo
Vykdyti tiesioginės rinkodaros veiklą
Praėjus 5 metams nuo Duomenų subjekto sutikimo gavimo, arba kol Duomenų subjektas atšauks sutikimą
Atlikti klientų segmentavimą tiesioginės rinkodaros tikslais
Praėjus 5 metams nuo Duomenų subjekto sutikimo gavimo, arba kol Duomenų subjektas atšauks sutikimą
Suprasti, kaip naudojamos mūsų Paslaugos ir pagerinti jas bei vartotojo patirtį naudojantis jomis
Visą sutarties galiojimo laikotarpį ir 5 metus po sutarties nutraukimo
Pareikšti, vykdyti, ginti, priskirti arba parduoti teisminius ieškinius, taip pat saugoti informaciją šiam tikslui
Visą sutarties galiojimo laikotarpį ir 10 metų po sutarties nutraukimo
Suskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti (jei taikoma) gyventojų pajamų mokestį bei teikti jūsų informaciją deklaravimo tikslais
Einamieji mokestiniai metai ir dar 5 metai
po einamųjų mokestinių metų

Pasibaigus saugojimo terminui, jūsų Asmens duomenis ištrinsime vadovaudamiesi mūsų nustatyta praktika, taip pat geriausia duomenų tvarkymo praktika ir kaip to reikalauja teisės aktai.

Pasibaigus saugojimo terminui, jūsų Asmens duomenis ištrinsime vadovaudamiesi mūsų nustatyta praktika, taip pat geriausia duomenų tvarkymo praktika ir kaip to reikalauja teisės aktai.

10. Kaip mes saugome Jūsų Asmens duomenis?

Jūsų Asmens duomenų saugumas mums yra svarbus, todėl mes naudosime pagrįstas organizacines ir technologines saugumo priemones, kad išvengtume mūsų kontroliuojamų jūsų Asmens duomenų praradimo, netinkamo naudojimo ar neteisėto pakeitimo. 

Nepaisant mūsų taikomų apsaugos priemonių ir pastangų apsaugoti jūsų informaciją, joks elektroninis perdavimas internetu ar informacijos saugojimo technologija negali garantuoti 100% saugumo. Dėl to negalime pažadėti ar garantuoti, kad įsilaužėliai, kibernetiniai nusikaltėliai ar kitos neteisėtos trečiosios šalys nepažeis mūsų taikomų saugumo priemonių ir nepradės netinkamai rinkti, pasiekti, pavogti ar keisti jūsų informaciją. Nors mes padarysime viską, kad apsaugotume jūsų Asmens duomenis, Asmens duomenų perdavimas į Svetainę ir iš jos yra jūsų pačių rizika. Į Svetainę turėtumėte patekti tik saugioje aplinkoje.

11. Ar renkame informaciją iš nepilnamečių?

Mūsų Paslaugos yra skirtos asmenims, kuriems yra 18 metų ir mes sąmoningai nerenkame ir netvarkome Duomenų apie nepilnamečius asmenis (t.y. vaikus iki 18 metų). Jei sužinosime, kad buvo renkami jaunesnių nei 18 metų vartotojų Asmens duomenys, ištrinsime susijusią Paskyrą ir imsimės pagrįstų priemonių, kad tokie Duomenys būtų nedelsiant ištrinti. Jei sužinosite apie duomenis, kuriuos galėjome surinkti iš nepilnamečių asmenų, prašome susisiekite su mumis adresu hello@sofainsider.com.

12. Kokios yra jūsų duomenų apsaugos teisės?

Norime įsitikinti, kad jūs esate visiškai informuoti apie visas jūsų Asmens duomenų apsaugos teises. Jūs turite šias teises:

 • Gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų Asmens duomenis ir, jei taip, tada susipažinti.
 • Reikalauti ištaisyti Asmens duomenis, jei jie yra netinkami, neišsamūs ar neteisingi.
 • Reikalauti ištrinti Asmens duomenis.
 • Apriboti Asmens duomenų tvarkymą.
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, jei tvarkymas grindžiamas teisėtais Įmonės interesais.
 • Nesutikti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Gauti jūsų pateiktus ir remiantis sutikimu ar sutarties vykdymu tvarkomus Asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu elektroniniu formatu ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (teisė į duomenų perkeliamumą).

13. Kaip galite pasinaudoti savo duomenų apsaugos teisėmis?

Savo duomenų apsaugos teisėmis galite pasinaudoti susisiekę su mumis adresu hello@sofainsider.com. Į el. laiško temos eilutę įtraukite vieną temą iš žemiau pateikto sąrašo:

 • Prašymas leisti susipažinti su asmens duomenimis
 • Prašymas ištaisyti asmens duomenis
 • Prašymas ištrinti asmens duomenis
 • Prašymas apriboti asmens duomenų tvarkymą
 • Nesutikimas su asmens duomenų tvarkymu
 • Prašymas perduoti asmens duomenis
 • Prašymas atšaukti sutikimą

Tokį prašymą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu, turite pateikti elektroniniu paštu.

Kai pasinaudosite Asmens duomenų apsaugos teisėmis, gali prireikti iki vieno mėnesio, kol atsakysime arba įgyvendinsime šiuos pakeitimus.

Jūsų prašymu jūsų Asmens duomenys bus ištrinti, tačiau Įmonė įsipareigoja saugoti tik tokios informacijos kopijas, kuri yra būtina trečiųjų asmenų teisėtiems interesams apsaugoti, valstybės institucijų įsipareigojimams vykdyti, ginčams spręsti ar atpažinti trikdžius. 

Jei nesate patenkinti tuo, kaip tvarkome jūsų užklausas, galite pateikti skundą vietinei duomenų apsaugos institucijai. Lietuvoje tai yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

14. Ar naudojame slapukus ir kitas sekimo technologijas?

Svetainėje galime naudoti slapukus ir panašias sekimo technologijas (pvz., žiniatinklio signalus ir pikselius), kad pasiektume arba saugotume informaciją. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip mes naudojame šias technologijas, ir jūsų pasirinkimus, susijusius su šiomis sekimo technologijomis, skaitykite mūsų Slapukų politiką.

15. Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų apie mūsų Privatumo politiką, jūsų saugomus Duomenis arba jei turite pagrindo manyti, kad buvo pažeistos jūsų Asmens duomenų privatumo teisės, galite susisiekti su mumis adresu hello@sofainsider.com.

16. Privatumo politikos kalba

Privatumo politika yra parengta lietuvių kalba ir išversta į anglų kalbą. Kilus ginčams ar pretenzijoms dėl lingvistinio pobūdžio ar dėl interpretacijos, vadovaujamasi Privatumo politikos redakcija lietuvių kalba.

17. Privatumo politikos atnaujinimai

Privatumo politika yra nuolat atnaujinamas dokumentas. Atnaujinta Privatumo politikos versija įsigalios tada, kai tik ji bus prieinama šioje nuorodoje. Jūs būsite informuoti apie svarbius Privatumo politikos pakeitimus.

Privatumo politikos apačioje esanti data nurodo, kada ji buvo paskutinį kartą atnaujinta. 

PASKUTINĮ KARTĄ ATNAUJINTA 2022 M. SPALIO 26 D.